Kontakt

JUDr. Ing. Roman Liščák
súdny exekútor
Nám. sv. Michala, 920 01 Hlohovec

mobil: 0903 725 594, 0903 218 624
tel/fax: 033 / 730 1438

033 / 733 1791
email: rliscak@exekutor.sk

JUDr. Lukáš Liščák
súdny exekútor

tel.: 033 / 202 89 50
email: lukas.liscak@ske.skSúdny exekútor

§ 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov ustanovuje: „Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.”


§ 3 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov ustanovuje: „Exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.”

 

Činnosť súdneho exekútora

Súdny exekútor koná z úradnej povinnosti, spravujúc sa zásadami zákonnosti, účelnosti a hospodárnosti exekučného konania. Vykonaním procesných úkonov bezodkladne zabezpečuje vymoženie judikovaného práva oprávneného. Súdny exekútor detailne preveruje všetky možné existujúce majetkové zložky povinného s cieľom určenia takého spôsobu vykonania exekúcie, ktorým sa čo najrýchlejšie uspokojí vymáhaný nárok oprávneného.

Ak sú zistené nepriaznivé majetkové pomery povinného neumožňujúce uspokojenie nároku oprávneného alebo akékoľvek prevody majetku povinného na tretie osoby súdny exekútor oznamuje tieto skutočnosti oprávnenému za účelom vykonania právnych úkonov a opatrení voči povinnému a rozhodnutia o ďalšom priebehu vykonávania exekúcie.

 

História

Súdny exekútor JUDr. Ing. Roman Liščák bol menovaný do funkcie rozhodnutím ministerstva spravodlivosti v roku 1997. Terajším sídlom exekútorského úradu sú vlastné priestory na Nám. sv. Michala 5/A v Hlohovci, pričom v úrade okrem exekútora pracuje exekútorský koncipient s ukončeným právnickým vzdelaním spolu s 11-členným kolektívom vyškolených zamestnancov exekútora.


Sme úradom preferujúcim individuálny prístup ku klientovi, používajúci najmodernejšie technológie a postupy, vybavený špičkovým softwérom. Práve pomocou neho sme úradom zameraným na hromadné spracovanie a riešenie väčšieho množstva spracovaných prípadov s elektronickou lustráciou, údajov o dlžníkoch v bankách, v evidencií motorových vozidiel, sociálnej poisťovni, katastri nehnuteľnosti či registri obyvateľstva. Elektronizácia exekučných spisov umožňuje rýchle a efektívne vymáhanie pohľadávok s benefitom pre oprávneného, možnosť privátne zdielať vlastnú databázu vymáhaných pohľadávok, čo znamená, že aj Vy vo Vašom počítači máte prehľad o každom Vašom spise vedenom u nás.

 

Spôsoby exekúcie

Exekúcie vykonáva všetkými zákonom dovolenými spôsobmi. Pri vykonaní exekúcie na peňažné plnenie:

  • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  • prikázaním pohľadávky (z účtu v banke, prikázaním iných peňažných pohľadávok, postihnutím iných majetkových práv),
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov,
  • predajom nehnuteľnosti,
  • predajom podniku.

A pri vykonaní exekúcie na nepeňažné plnenie:

  • vyprataním (nehnuteľnosti alebo jej časti, vyprataním bytu),
  • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
  • rozdelením spoločnej veci,
  • uskutočnením prác a výkonov, a to v závislosti od majetkových pomerov povinného a od jeho subjektivity (fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba)
  Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov JUDr.Ing.Roman Liščák.pdf

  Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov JUDr.Lukáš Liščák.pdf