Kontakt

JUDr. Ing. Roman Liščák
súdny exekútor
Nám. sv. Michala, 920 01 Hlohovec

tel/fax: 033 / 730 1438

033 / 733 1791
email: rliscak@exekutor.sk

JUDr. Lukáš Liščák
súdny exekútor

tel.: 033 / 202 89 50
email: lukas.liscak@ske.skInformácie pre dlžníkov.

Čo znamená, ak ste obdržali "Upovedomenie o začatí exekúcie?"

Upovedomením o začatí exekúcie Vás exekútor informuje o skutočnosti, že veriteľ si prostredníctvom exekútorského úradu uplatnil svoje právo na plnenie – najčastejšie peňažného dlhu. V praxi to znamená, že súd preskúmal všetky potrebné dokumenty (návrh na vykonanie exekúcie, platobný rozkaz, rozsudok, výkaz nedoplatkov, a pod...) a zistil, že exekúcia je podľa predložených listín dôvodná, pretože povinnosť zaplatiť dlh veriteľovi ste si nesplnili. Súd teda písomne poveril vykonaním exekúcie exekútora. Okamihom vydania poverenia súdu sa súčasťou príslušenstva vymáhanej pohľadávky stávajú už aj nároky exekútora, ktorý ich vymáha spoločne s pohľadávkou veriteľa. Preto sú tieto trovy obsiahnuté v upovedomení o začatí exekúcie a dlžník ich musí zaplatiť.

Čo by mal dlžník urobiť ako prvé?

Ak je pohľadávka nesporná, to znamená, že dlžník ju uznáva čo do výšky aj dôvodu, najjednoduchším riešením je dlh splatiť podľa pokynov uvedených v upovedomení o začatí exekúcie. V prípade, ak chcete platbu realizovať zo zahraničia, na Vaše požiadanie Vám elektronickou poštou zašleme všetky potrebné údaje k realizácii platby. Ak je jednorázová úhrada pohľadávky pre jej výšku nad Vaše sily, a preukázateľne nedisponujete majetkom v hodnote, ktorý by po speňažení postačil na úhradu dlhu, kontaktujte exekútorský úrad a budete informovaní o ďalšom postupe.

Ak je pohľadávka sporná čo do jej výšky alebo dôvodu, má dlžník možnosť podať námietky za podmienok uvedených v poučení obsiahnutom v závere upovedomenia o začatí exekúcie.

Najhorším a najdrahším riešením je nekomunikovať !!!

Nepreberanie zásielok, skrývanie a zatajovanie sa už dávno nie je ochranou dlžníka a zákon toto konanie spoľahlivo rieši fikciou doručenia či ustanovením opatrovníka. Takéto konanie má za následok, že pohľadávka rastie z titulu úrokov často do rozsahu, ktorý môže byť pre dlžníka neriešiteľný. Dlžník tak svojím konaním spôsobí, že sa situácia zbytočne vyhrotí. Výsledkom je nútený výkon exekúcie spojený s konfrontáciou, nepríjemnosťami, návštevami v bydlisku, predajom nehnuteľností či hnuteľných vecí často za asistencie polície, pracovníkov miestnej samosprávy, sťahovacej služby a technického personálu umožňujúceho prekonanie prekážky pri vstupe do obydlia alebo iného priestoru, kde má dlžník majetok. V presvedčení, že nekomunikovať je lepšie ako vec riešiť, mnohí dlžníci spôsobili ťažké životné situácie nielen sebe, ale aj svojmu najbližšiemu okoliu. V krajných prípadoch kroky dlžníkov boli spojené až s trestnoprávnymi dôsledkami. Preto je dôležité nenechať bez povšimnutia žiadnu doručenú výzvu alebo predvolanie exekútora, a to aj v čase, ak ste ešte neprevzali upovedomenie o začatí exekúcie a oficiálne teda o jej začiatku neviete. Úrok z omeškania je závislý od plynutia času a čím neskôr začnete vec riešiť, tým viac dlh narastie.

Exekúcia nesporne prináša stresové situácie pre všetkých jej účastníkov. Často je dôsledkom okolností, ktoré dlžník nedokázal ovplyvniť a vzniknutú situáciu zvládnuť (choroba, strata zamestnania, ťažkosti v podnikaní atď...). Všetko nepredvídateľné, ale ľudsky pochopiteľné okolnosti. Komunikácia, vzájomný rešpekt (aj k nárokom veriteľa) a snaha vec riešiť sú tri základné predpoklady, na ktorých môže stáť dobrá a vyvážená dohoda. Tá Vám pomôže zbaviť sa dlhov a zbytočných nepríjemností. Odporúčam preto čo najskôr kontaktovať exekútorský úrad a komunikovať s povereným zamestnancom exekútora, ktorému je Váš prípad pridelený.