Kontakt

JUDr. Ing. Roman Liščák
súdny exekútor
Nám. sv. Michala, 920 01 Hlohovec

mobil: 0903 725 594, 0903 218 624
tel/fax: 033 / 730 1438

033 / 733 1791
email: rliscak@exekutor.sk

JUDr. Lukáš Liščák
súdny exekútor

tel.: 033 / 202 89 50
email: lukas.liscak@ske.skvzor navrhu na exekuciu.doc35,50 KB
vzor návrhu na exekúciu - výživné.doc33,00 KB

Podmienky začatia exekučného konania

§ 29 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov: „Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený (§ 38) a ktorého jej vykonaním poverí súd, ak osobitný predpis alebo tento zákon neustanovuje inak.”
 
„Určenie exekútora je v dispozícii oprávneného. Voľnosť výberu exekútora súvisí s povahou činnosti exekútora. Exekútor pôsobí v slobodnom povolaní. Je to však slobodné povolanie s určitými špecifickými črtami (exekútor je verejným činiteľom, ktorý je osobou splnomocnenou štátom, má oprávnenia, ktoré sú charakteristické väčšmi pre štátne orgány ako pre podnikateľov, atď.)” (m. prof. JUDr. Ján Mazák, PhD., Exekučný poriadok komentár, Bratislava: Iura Edition 2003, str. 68)
 
„Voľba súdneho exekútora patrí oprávnenému. Exekučný poriadok neobsahuje ustanovenia o miestnej príslušnosti súdneho exekútora. Príslušnosť exekučného súdu, ani bydlisko alebo sídlo účastníkov exekučného konania, nemajú vplyv na určenie súdneho exekútora, ktorý exekúciu vykonáva.” (JUDr. Marek Tomašovič, Exekučný poriadok s komentárom, Žilina: Poradca podnikateľa 2006, str. 36)

 • 1.Návrh na vykonanie exekúcie (dvojmo) – § 38 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  • Z návrhu na vykonanie exekúcie musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva.
  • K návrhu na vykonanie exekúcie oprávnený pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul). Potvrdenie o vykonateľnosti sa nevyznačuje na notárskej zápisnici.
  • K návrhu na vykonanie exekúcie na podklade cudzieho rozhodnutia oprávnený pripojí aj listiny uvedené v osobitnom predpise.
 • 2.Exekučný titul (opatrený doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti, originál alebo overená fotokópia) – § 41 a nasl. zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
  • Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.
  • Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade
   • a) rozhodnutí orgánov Európskej únie,
   • b) rozhodnutí osvedčených ako európsky exekučný titul,
   • c) notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,
   • d) vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,
   • e) osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,
   • f) vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,
   • g) platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,
   • h) vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,
   • i) iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon,
   • j) dokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.
 • 3.Súdne poplatky – zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, príloha Sadzobník súdnych poplatkov, I. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní, položka 13, písm. a)
  • zo žiadosti o udelenie poverenia – 16,50 € v kolkových známkach
  • od uvedeného poplatku sú oslobodené exekučné konania, ktorých predmetom je vymáhanie výživného. Úplny zoznam oslobodení od uvedeného poplatku sa nachádza v ust. § 4 ods. 1, 2 tohto zákona.
 • 4.Ostatné poplatky – Vyhláška MS SR 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov
  • Súdny exekútor má nárok na poskytnutie preddavku na odmenu za vykonanie exekučnej činnosti a na náhradu hotových výdavkov.
  • Výšku preddavku určuje súdny exekútor. Pri určovaní preddavku postupuje tak, aby nedochádzalo k preplatkom.
  • Preddavok na odmenu súdneho exekútora a na náhradu hotových výdavkov nesmie byť vyšší ako 50% z odmeny vypočítanej podľa tejto vyhlášky.

Súvisiace zákony

 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný Zákonník
 • Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Vyhláška č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov